banner
banner

गुठी सम्बन्धी व्यवस्था

अधिवक्ता गंगा दहाल –  
– गुठी स्थापना भएको मानिने ः कसैले आफ्नो हक,भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति सम्पत्ति हितग्राहिको लागि अरू कसैबाट सन्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने गरि आवस्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिनेछ ।
स्पष्टीकरण ः हितग्राही भन्नाले गुठिको सम्पत्तिबाट लाभ पाउने ब्यक्ति समुह सर्वसाधारण असङ्गठित वा सङ्गठित संस्था वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।
– गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्ने ः (१) गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्नेछ । (२) देहायको उदेश्य पुरा गर्नको लागी राखिएको गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ ः–
(क)आर्थिक बिकासका पूर्वाधार वा अन्य बिकास सम्बन्धि कामको लागि प्रयोग हुने कोषको स्थापना, सन्चालन तथा प्रयोग गर्ने,
(ख) निम्न आय भएका ब्यक्तिहरूको सीप बिकास तथा रोजगारीको अवसरको सिर्जना तथा बिकासको कार्य गर्न आवस्यक कोषको स्थापना तथा सन्चालन गर्ने 
(ग) सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन गर्ने,
(घ) बिद्यालय, महा बिधालय, विश्वबिद्यालय जस्ता सर्वसाधारणको लागि उपयोगी हुने शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सस्थाहरू स्थापना गरि संन्चालन गर्ने,
(ङ ) अस्पताल वा स्वास्थ चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनको लागी चिकित्सालय स्थापना गरी सन्चालन गर्ने,
(च) प्राकृतिक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण वा त्यस्तो कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने,
(छ) अन्य जन्तु जलचर वा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम संन्चालन गर्ने,
(ज) विभिन्न वर्ग, समुह वा समुदायको हित संरक्षण वा उत्थानको लागी कार्यक्रम सन्चालन गर्ने,
(झ) खेलकुद सम्बन्धि कार्यक्रम संन्चालन गर्ने,
(य) सेवा मुखी कल्याणकारी कार्य गर्ने,
(ट) उद्दार कार्य संन्चालन गर्ने,
(ठ) मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने,
(ड) सार्वजनिक हितको लागि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सन्चालन गर्ने 
(३) कुनै खास ब्यक्ति वा समुह विशेषलाई हित लाभ वा सुबिधा पुर्याउने उदेश्यले राखिएको गुठी निजि गुठी मानिनेछ ।
(४) सार्वजनिक निजी दुबै उदेश्य पुरा गर्नको लागी कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ ।
– हदम्यादः (१) भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने ब्यक्तिले नालिस गर्नु पर्दा देहायको विषयमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ः–
(क) गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको,
(ख) गुठीको सम्पत्तिसंग सम्बन्धित कुनै लिखत जालसाजी वा किर्ते गरेको,
(ग) गुठिको सम्पत्ति मासे खाएको ,
(घ) सन्चालकले गुठी संस्थापनापत्रको शर्त बिपरित फाइदा लिएको,
(ङ) गुठीको सम्पत्ति वा सोको मूल्य वा आय सन्चालक वा अन्य ब्यक्तिबाट फिर्ता गराउनु परेको ।
(२) उल्लिखित बिषय बाहेक अन्य बिषयमा नालिस गर्नुपर्ने कारण भएको मितिले छ महिना भित्र नालिस गर्न सकिने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper